การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือ Data Driven กองแผนงานและสารสนเทศ

26 พ.ค. 2566 08:41:36

...
...
...
...

การประชุมหารือ Data Driven กองแผนงานและสารสนเทศ ร่วมกับ คุณธีระกฤษ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาย.ไอ.เอ็ม.จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีนายจิตรพงศ์  พุ่มสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน