การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ DSD Organizational Transformation Framework

26 พ.ค. 2566 08:29:06

...
...
...
...

การประชุมหารือข้อคิดเห็นที่สำคัญจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ DSD Organizational Transformation Framework  เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในการประชุมหารือดังกล่าว พร้อมด้วยดร. ธนัชพร พรหมทันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการไปปรับใช้ในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป