การแสดงผล

+
-

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ DSD Organizational Transformation Framework

12 พ.ค. 2566 07:13:00

...
...
...
...
...
...
...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ DSD Organizational Transformation Framework ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตั้น ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมพงษ์  บุญรอด  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว  ซึ่งมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ นายสมชาติ  สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Why Change DSD Transformation Framework Key Success Factors และมีวิทยากรจากบริษัทเบทาโกร จำกัด  (มหาชน) ประกอบด้วย คุณธนัชพร พรหมทันต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภูวัติ  บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ความรู้ มีผู้เข้าสัมมนาเป็นบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องจากหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 51 คน