การแสดงผล

+
-

การสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organization Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2568

15 มี.ค. 2566 08:38:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

การสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organization Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2568 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมกราฟ (โรงแรมบางกอกชฎา) กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งมีนายธีระกฤษ พร้อมมูล จากบริษัท วาย.ไอ.เอ็ม.คอร์ปอเรชั่น จำกัดเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organization Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568 โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนบทบาทการทำงานและสร้างภาพลักษณ์การเป็นองค์การคุณภาพและยกระดับงานบริการประชาชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จำนวน 160 คน