การแสดงผล

+
-

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organizational Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

8 มี.ค. 2566 08:30:38

...
...
...
...
...
...
...
...

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organizational Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้บริหารส่วนกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้แจ้งกรอบระยะเวลาการดำเนินการและพิจารณาร่างการจัดทำแผนพัฒนาองค์การในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานฯ พ.ศ. 2566 – 2568 รวมถึงการจัดโครงการสัมมนาดังกล่าว พร้อมทั้งมีมติให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดแผนดังกล่าว ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566