การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

20 ก.ย. 2565 12:58:39

...
...
...
...
...
...
...
...

การประชุมคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายประทีป  ทรงลำยอง  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน ซึ่งมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้ 1.ร่างกรอบการดำเนินงานและติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรม จำนวน 9 ตัวชี้วัด 2.ร่างคู่มือการดำเนินการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้าง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างดังกล่าวเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับบทบาทโครงสร้างตามบทบาทใหม่ต่อไป