การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2565

20 ก.ย. 2565 07:00:34

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมได้มีการพิจารณาตัวชี้วัดระดับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดระดับกระทรวงและกรม เพื่อให้การประเมินผลในการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป