การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

14 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...

การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายจิตรพงศ์  พุ่มสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่มประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก ผู้แทนจากกองแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนจากกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ และผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาร่างกรอบตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและร่างคู่มือปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลและการประเมินผลมีประสิทธิภาพต่อไป