การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงานและสารสนเทศ

14 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...

การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงานและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 6 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายจิตรพงศ์  พุ่มสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกองแผนงานและสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยในการประชุมได้มีการพิจารณาร่างกรอบตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงานและสารสนเทศและร่างคู่มือปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของกองแผนงานและสารสนเทศดังกล่าว เพื่อให้ข้อมูลและการประเมินผลมีประสิทธิภาพต่อไป