การแสดงผล

+
-

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

3 ก.ค. 2567 08:28:19

...
...
...

2 ก.ค. 67 เวลา 13.00 น. นางสาวบุปผา  เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ประธานคณะผู้ตรวจประเมิน นางสาววรีรัตน์ ศรีสถิตย์วัฒนา นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน