การแสดงผล

+
-

การประชุมซักซ้อมและตรวจเยี่ยมบูธแสดงผลงานของกรม ณ พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

3 ก.ค. 2567 08:26:56

...
...
...

2 ก.ค. 67 เวลา 10.00 น. นางสาวบุปผา  เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมและตรวจเยี่ยมบูธแสดงผลงานของกรม ณ พื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567 หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้เวลา 13.30 น. โดยมี ผู้บริหารกรมร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ และบริเวณโถงชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน