การแสดงผล

+
-

เผยแพร่สาระความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับบุคลากร

10 มิ.ย. 2567 00:00:00

...
...

เผยแพร่สาระความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับบุคลากรของบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามหนังสือที่ รง 0403/ว1785 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 หัวข้อ"เคล็ดลับสุขภาพดีสมวัยทำงาน และคุณรับมือกับความเครียดได้ รายละเอียดดังเอกสารดาวน์โหลด

ไฟล์แนบ :เคล็ดสุขภาพดีสมวัยทำงาน

ไฟล์แนบ :คุณรับมือกับความเครียดได้

ไฟล์แนบ :หนังสือของกองบริหารทรัพยากรบุคคล