การแสดงผล

+
-

การลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการพิจารณารางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ข้าราชการสะดวก (GECC) รอบการตรวจประเมินในพื้นที่ (Site Visit) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก

7 มิ.ย. 2567 10:01:43

...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2567  ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น. นายจักรพันธ์  จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมการพิจารณารางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ข้าราชการสะดวก (GECC) รอบการตรวจประเมินในพื้นที่ (Site Visit) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก ทั้งนี้มีหน่วยงานเครือข่ายจากคลังจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ร่วมให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดข้อมูลต่อไป