การแสดงผล

+
-

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 1 ความเข้าใจในหลักธรรมสำหรับการทำงาน

30 เม.ย. 2567 00:00:00

...

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ.....(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร).....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมายที่ 1 ...(ความเข้าใจในหลักธรรมสำหรับการทำงาน)...

กิจกรรมเผยแพร่หลักธรรม

หลักธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องของการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้ ก็คือ

หลักธรรมในอิทธิบาท4ค่ะ

1. ฉันทะ เป็นความพอใจในงานที่ทำ หรือรักงานที่ทำ

2. วิริยะเป็นความขยันหมั่นเพียร หรือความเพียรพยายามในการทำงาน

3. จิตตะเป็นความเอาใจใส่ในงาน

4. วิมังสาเป็นการใช้ปัญญาตรวจสอบงานด้วยเหตุและผล

ที่มา https://th.jobsdb.com/th/career-advice/article/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88

ไฟล์แนบ :powerpoint หลักธรรม

ไฟล์แนบ :vdo หลักธรรม

ไฟล์แนบ :flowchart เป้าหมายที่ 1