การแสดงผล

+
-

การประชุมหารือการขับเคลื่อน DSD Data-Driven Sandbox

23 เม.ย. 2567 08:39:24

...
...
...

การประชุมหารือการขับเคลื่อน DSD Data-Driven Sandbox เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 6 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้แทนจากกองแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการ DSD Data-Driven Sandbox ตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน DSD Data-Driven Sandbox (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้จัดประชุมหารือ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายผลการดำเนินงานรวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย Data - Driven Organization ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานทั่วประเทศ 77 จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ไฟล์แนบ :เอกสารประกอบการประชุม22เมย67