การแสดงผล

+
-

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 3 ความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการ DSD Data-Driven Sandbox การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน DSD Data-Driven Sandbox (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 เม.ย. 2567 00:00:00

...
...
...
...

 

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของ.....(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร).....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมายที่ 3 ความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการ DSD Data-Driven Sandbox

กิจกรรมหารือ DSD Data-Driven Sandbox


การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน DSD Data-Driven Sandbox (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ผู้แทนจากกองแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ DSD Data-Driven Sandbox ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

 

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและขยายผลการดำเนินงานของ DSD Data-Driven Sandbox รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ต.ค. 67) ประกอบด้วย DISDA, AHRDA, AMA, MARA และ สพร.3 ชลบุรี สพร.17 ระยอง และ สพร.29 ฉะเชิงเทรา สามารถรับชมvdoย้อนหลังคลิกหรือรับชมได้ที่https://www.facebook.com/100068936928755/videos/1390388704953379

 

ไฟล์แนบ :เอกสารประกอบการประชุม5เมย67

ไฟล์แนบ :flowchart เป้าหมายที่ 3