การแสดงผล

+
-

การประชุมให้ความเห็นและให้ความรู้เพื่อปรับปรุงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2567

9 ก.พ. 2567 15:38:30

...
...
...
...
...
...
...
...

การประชุมให้ความเห็นและให้ความรู้เพื่อปรับปรุงผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเฉพาะทางสมัครเข้ารับรางวัลในประเภทนวัตกรรมการบริการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26-45 ในรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม