การแสดงผล

+
-

การประชุมติดตามความพร้อมการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2567

9 ก.พ. 2567 15:27:59

...
...
...
...
...
...

การประชุมติดตามความพร้อมการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานในการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก โดยต้องเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยงกัน รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ