การแสดงผล

+
-

การประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกระดับกรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2567 และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

18 ม.ค. 2567 08:23:45

...
...
...
...
...

การประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกระดับกรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ. 2567 และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน ทั้งนี้ ประธานได้มอบนโยบายการสมัครรางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2567 และที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดที่มาและวัตถุประสงค์ของการพิจารณารางวัลฯ เกณฑ์ด้านกายภาพ และปฏิทินการสมัครรางวัลศูนย์ราชการสะดวก