การแสดงผล

+
-

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน (GECC)) ครั้งที่ 1/2567

10 ม.ค. 2567 07:21:08

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน (GECC)) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน ซึ่งมีผู้บริหาร คณะทำงานและผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการคัดเลือกหน่วยงานของกรมเข้ารับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2567 และปฏิทินการพิจารณาข้อมูลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน (GECC)) ประจำปี พ.ศ. 2567