การแสดงผล

+
-

สถาบัน MARA จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC สาขาการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ABB และสาขาการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

27 เม.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
สถาบัน MARA จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
.
?? สาขาการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ABB ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 เม.ย. และ 4,15 พ.ค.66
.
?? และสาขาการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17,18,24,25 เม.ย.66 ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการที่สนใจส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม
?? รายละเอียดโครงการ
.
?? ภาครัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 80% สถานประกอบการจ่ายเพียง 20%
(ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ต้องจ่าย 600 บาท/คน)
?? คุณสมบัติของบริษัททที่จะส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม
?? เป็นสถานประกอบการในพื้นที่ EEC ได้แก่จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา (หรือประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับพื้นที่ EEC)
?? ใน 7 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้
- เทคโนโลยีอัตโนมัติ (AUTOMATION)
- หุ่นยนต์ (ROBOTICS)
- โปรแกรมการผลิต (PROGRAMMING)
- เครื่องจักรกลการผลิตและเครื่องมือวัด (MACHINING & MEASUREMENT)
- การจัดการวิศวกรรมและดิจิทัล (ENGINEERING MANAGEMENT & DIGITAL)
- ระบบโลจิสติกส์ (LOGISTICS)
- ยานยนต์ไฟฟ้า (ELECTRIC VEHICLE)