การแสดงผล

+
-

นักศึกษาฝึกงาน นำเสนอโปรเจคต้นแบบชุดฝึกอบรมสำหรับสถานีควบคุมคุณภาพด้วย CiRA CORE

26 ก.พ. 2567 23:21:46

...
...
...
...
นักศึกษาฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นำเสนอโปรเจคจบการฝึกงาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวสุจิรา วุฒิมณี และนายชยพล ประชุมชน พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถาบันฯมอบเกียรติบัตร การสำเร็จการฝึกงาน
โดยได้ร่วมพัฒนาต้นแบบชุดฝึกอบรมสำหรับสถานีควบคุมคุณภาพด้วย CiRA CORE