การแสดงผล

+
-

สถาบัน MARA จัดฝึกอบรมการจำลองกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรม Autodesk Moldflow Insight

26 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จัดฝึกยกระดับฝีมือ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ในสาขาการจำลองกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรม Autodesk Moldflow Insight ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึก 19 คน