การแสดงผล

+
-

สถาบัน MARA เยี่ยมชมบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

26 ก.พ. 2567 22:45:47

...
...
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เข้าเยี่ยมชมการทำงานในไลน์การผลิตก๊อกน้ำทองเหลือง SANWA และมาตรวัดน้ำคุณภาพสูง และเยี่ยมชม ATACO Academy ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภายในบริษัท มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรในบริษัท ให้มีทักษะเหมาะสมต่อการทำงานในไลน์การผลิต
โดยสถาบัน MARA มีแผนในการวางโครงสร้างการอบรมด้านระบบอัตโนมัติ (Automation) และหุ่นยนต์ (Robotics) ในระยะแรก รวมถึงการร่วมกันจัดทำหลักสูตรเฉพาะให้เหมาะสมกับพนักงานในบริษัท เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่เหมาะสมต่อไป