การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นวัตกรรม 65 48
2 ทะเบียนวิทยากร 1,519
3 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 821
4 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 963
5 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,145
6 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 378
7 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 917
9 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 724
10 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 416
11 แผน/ผลดำเนินงาน 807
12 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 904