การแสดงผล

+
-

จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มุ่งยกระดับแรงงานฝีมือของเด็กไทย

17 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มุ่งยกระดับแรงงานฝีมือของเด็กไทย

วันนี้ (17 พ.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเตรียมความพร้อมและเดินหน้าสานต่อโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนอย่างครบวงจร ได้แก่ การสำรวจหาเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ ม.3 และเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการ การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสนับสนุนสงเคราะห์ระหว่างฝึกอบรม และเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับเด็กที่ผ่านการฝึกอบรม

สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ มุ่งยกระดับแรงงานฝีมือของเด็กไทย เป็นการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน และเพื่อขจัดปัญหาที่เด็กต้องออกไปประกอบอาชีพเลยทันที จนทำให้ถูกกดขี่ค่าจ้างแรงงาน ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาทั้งด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้น การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานจัดหางานของจังหวัดและอีกหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจังหวัดมหาสารคาม มุ่งหวังในการสร้างทางเลือกและหวังสร้างอนาคตให้กับนักเรียนของจังหวัดมหาสารคาม ที่ไม่ได้เรียนต่อได้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ และเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ต่อไป