การแสดงผล

+
-

จังหวัดมหาสารคามพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบกิจการ

1 ก.ค. 2565 10:27:49

...
...
...
...

" จังหวัดมหาสารคามพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบกิจการ " นายจิรวัตร สื่อประสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริการลูกค้า ระดับ 1 ซึ่งบริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปรีเทล จำกัด สาขามหาสารคาม มีความประสงค์ขอจะจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงาน