การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 394
14 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ลงเว็บ สนพ. 354
15 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 535
16 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 478
17 รานงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 286
18 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 219
19 รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 318
20 การประเมินคะแนนอื่น ๆ พนักงานราชการ (วินัย ขาด ลา มาสาย) 197
21 การประเมินคะแนนอื่น ๆ ข้าราชการ (วินัย ขาด ลา มาสาย) 206
22 การประเมินคะแนนอื่น ๆ (วินัย ขาด ลา มาสาย) ข้าราชการ 184
23 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 189
24 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ(สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการลงมา) 180