ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1. นายดำรงศักดิ์ - อิงศรีสวัสดิ์ 1 ธันวาคม 2542 - 1 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการ
2. นายสมศักดิ์ - หลวงนรินทร์ 2 กันยายน 2543 - 1 พฤษภาคม 2544 ผู้อำนวยการ
3. นายสมชาย - เทียมสนิท 2 พฤษภาคม 2544 - 1 พฤศจิกายน 2544 ผู้อำนวยการ
4. นายชาครีย์ - สุพรรณสิงห์ 2 พฤศจิกายน 2544 - 1 มีนาคม 2546 ผู้อำนวยการ
5. นายสมบัติ - ศิลาเกษ 2 มีนาคม 2546 - 1 สิงหาคม 2547 ผู้อำนวยการ
6. นายสุชาติ - หลิมรัตน์ 2 สิงหาคม 2547 - 1 มิถุนายน 2548 ผู้อำนวยการ
7. นายชัย - มีเดชา 2 มิถุนายน 2548 - 1 สิงหาคม 2551 ผู้อำนวยการ
8. นายอรรถพล - สุวัธนเดชา 2 สิงหาคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้อำนวยการ
9. นายจักรรัตน์ - นิวาศบุตร 2 กุมภาพันธ์ 2553 - 1 มีนาคม 2554 ผู้อำนวยการ
10. นายสง่า - วงศ์ษาพาน 2 มีนาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2555 ผู้อำนวยการ
11. นางอรทัย - สังข์ทอง 2 กรกฎาคม 2555 - 23 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการ
12. นายเสริมสกุล - พจนการุณ 28 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
นายประสาร - ทัศการ 3 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
นายธวัชชัย - ไชยรินทร์ 3 เมษายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ,สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
นายกำจัด - ใจงาม 2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
 


รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 15 รายการ