การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๐,๕๒๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

                      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่    ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕     ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐   น. ถึง   ๑๖.๓๐   น.

                       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/maehongson หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๖๘๖๐๕๐-๑ ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์แนบ :