ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2567 9 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
2 การบริการที่เป็นเลิศ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2567 9 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
3 การทำขนมฟิวชั่น 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
4 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์(-) 280 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 21 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เต็ม
5 การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
6 ช่างเชื่อมทิกต่อฟิลเล็ท (สแตนเลส) 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 16 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
7 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 280 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 16 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
8 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
9 ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เต็ม
10 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เต็ม
11 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
12 การบริการที่เป็นเลิศ 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เต็ม
13 การปลูกพืชในโรงเรือนอัจฉริยะ 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1(อายุ 18 ปีบริบูรณ์ มีประกันสังตาม ม.33,ม.39) 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 13 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
15 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 16 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
16 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 16 สิงหาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
17 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ปกติ 10 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
18 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 11 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
19 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น(แรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ) 30 ปกติ 11 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร เต็ม
20 การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ปกติ 12 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
21 การซ่อมบำรุงอาคารพื้นฐาน 30 ปกติ 13 มิถุนายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เต็ม
22 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 13 มิถุนายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
23 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18 ปกติ 15 มิถุนายน 2567 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เต็ม
24 การเพ้นท์เล็บมืออาชีพ 30 ปกติ 17 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม