การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 11.หนังสือมอบอำนาจ 232
38 10.รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรตามแบบที่กำหนด 99
39 9.ไฟล์คู่มือสิทธิประโยชน์ตาม พรบ. ส่งเสริม (เล่มเหลือง) 106
40 8.แนวปฏิบัติในการบันทึกผลพนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการ 106
41 7.คู่มือสำหรับการยื่นขอรับรองหลักสูตรผ่านระบบ E-servie สำหรับสถานประกอบกิจการ 112
42 6.คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร (สำหรับสถานประกอบการ) อัพเดตเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 99
43 5.แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สท.2 ตัดคำแล้ว50% 107
44 4.แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการ สท.8 203
45 3.แบบฟอร์มและเงื่อนไข ขอ username และ password 203
46 2.แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้าง สท.4 462
47 1.แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ สท.1 538
48 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 280