การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
37 15.แบบติดตามผลสัมฤทธิในการอบรม 168
38 14.แบบแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน-กรณีฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 185
39 13.แบบฟอร์มฝึกเตรียม 1 ม.ค. 63 159
40 12.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เตรียมเข้าทำงาน 161
41 11.หนังสือมอบอำนาจ 302
42 10.รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรตามแบบที่กำหนด 136
43 9.ไฟล์คู่มือสิทธิประโยชน์ตาม พรบ. ส่งเสริม (เล่มเหลือง) 142
44 8.แนวปฏิบัติในการบันทึกผลพนักงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการ 160
45 7.คู่มือสำหรับการยื่นขอรับรองหลักสูตรผ่านระบบ E-servie สำหรับสถานประกอบกิจการ 142
46 6.คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร (สำหรับสถานประกอบการ) อัพเดตเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 130
47 5.แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สท.2 ตัดคำแล้ว50% 137
48 4.แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกอบกิจการ สท.8 282