การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 คู่มือผู้ใช้งานหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานเครือข่าย) ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 300
26 คู่มือการใช้งานสื่อสีอัตลักษณ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 301
27 สท.2_ปี2564 224
28 งบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2564 222
29 ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564 386
30 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 404
31 รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเลย งปม.2565 ครั้งที่ 1/2565 272
32 16.แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม (ไฟล์ Generic8.xls) 148
33 15.แบบติดตามผลสัมฤทธิในการอบรม 133
34 14.แบบแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน-กรณีฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 148
35 13.แบบฟอร์มฝึกเตรียม 1 ม.ค. 63 119
36 12.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เตรียมเข้าทำงาน 128