การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 แบบการดำเนินคดี 349
26 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 151
27 คู่มือในการออกติดตามและให้คำปรึกษาแก่ สปก ศูนย์ทดสอบฯ ศูนย์ประเมินฯ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 188
28 E-Book ฝึกเตรียมเข้าทำงาน (Version 1) 137
29 คู่มือผู้ใช้งานหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานเครือข่าย) ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 439
30 คู่มือการใช้งานสื่อสีอัตลักษณ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 352
31 สท.2_ปี2564 268
32 งบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2564 262
33 ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564 449
34 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 474
35 รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเลย งปม.2565 ครั้งที่ 1/2565 330
36 16.แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม (ไฟล์ Generic8.xls) 180