การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 99
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 143
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบฯ 2565 154
4 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 101
5 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 124
6 มาตรการปี 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 94
7 คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการรับรองความรู้ความสามารถของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 134
8 ผลการเบิกจ่าย งปม.2565 ไตรมาส4 117
9 ผลการดำเนินงาน งปม.2565 รอบ6เดือนหลัง 92
10 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Skill Standard) 87
11 แผ่นพับการรับรองความรู้ความสามารถ 75
12 กระบวนการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 995