การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 78
14 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 118
15 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 132
16 ทะเบียนอักษรย่อและเลขประจำส่วนราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 119
17 แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจ 86
18 แบบฟอร์ม ใบเบิก/ใบยืม/ส่งคืนพัสดุ 69
19 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีเลื่อนค่าตอบแทน
20 แนวปฏิบัติด้านบังคับคดีของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 595
21 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 231/2564 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการด้านคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร/สนพ) 875
22 บัญชีราคาประเมินรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปี 2564 401
23 แนวปฏิบัติในการบังคับคดีผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) 270
24 ประชุม สัมมนา 2,733