การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ทะเบียนอักษรย่อและเลขประจำส่วนราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2567 36
2 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2566 45
3 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พรบ. การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 58
4 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พรบ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 35
5 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 25
6 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 13) 26
7 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 12)) 20
8 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่พยาน ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๖ 159
9 ประกาศส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ลักษณะ รูปแบบ ขนาด วิธีการ และหลักเกณฑ์การส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 169
10 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2566 312
11 ประกาศและคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ 308
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่่อบริหารสำหรับการเลื่อนเงินเดือน 54