การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

6 ก.ย. 2564

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานในภารกิจผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 8/2564

6 ก.ย. 2564

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2564

6 ก.ย. 2564

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และนางสาวสิทธนาถ สุทธชนะ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นกรรมาธิการ)

6 ก.ย. 2564

กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

6 ก.ย. 2564

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6 ก.ย. 2564

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6 ก.ย. 2564

การเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับบริการทางโทรศัพท์ของกลุ่มกฎหมาย

6 ก.ย. 2564

การเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับบริการทางโทรศัพท์ของกลุ่มกฎหมาย

6 ก.ย. 2564