การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 ก.พ. 2565

กลุ่มกฎหมายประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทำใบเบิกวัสดุ ใบยืมครุภัณฑ์ ทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุ และยืมครุภัณฑ์ และร่วมกันตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

7 ก.ย. 2564

กลุ่มกฎหมายประชุมชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการมอบหมายงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้ในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากรในสังกัด

7 ก.ย. 2564

กลุ่มกฎหมายประชุมชี้แจงการแจ้งช่องทางร้องเรียนการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด และแสดงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7 ก.ย. 2564

ประกาศกลุ่มกฎหมาย เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6 ก.ย. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตของกลุ่มกฎหมาย

6 ก.ย. 2564

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ

6 ก.ย. 2564

กลุ่มกฎหมายเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาด้วยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

6 ก.ย. 2564

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานในภารกิจผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 8/2564

6 ก.ย. 2564