การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับบริการทางโทรศัพท์ของกลุ่มกฎหมาย

6 ก.ย. 2564

การเผยแพร่จดหมายข่าววินัยและคุณธรรมด้านจริยธรรม

6 ก.ย. 2564

การเผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของกลุ่มกฎหมาย

6 ก.ย. 2564

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน

6 ก.ย. 2564

เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์

6 ก.ย. 2564

การเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการและผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของกลุ่มกฎหมาย

6 ก.ย. 2564

มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

26 มี.ค. 2564

มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤมิชอบ

19 มี.ค. 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริต กลุ่มกฎหมาย

18 มี.ค. 2564