การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)

15 ก.พ. 2566

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

31 พ.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมาย

24 ก.พ. 2565

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มกฎหมาย

24 ก.พ. 2565

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24 ก.พ. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มกฎหมาย

24 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงาน กลุ่มกฎหมาย

24 ก.พ. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริต กลุ่มกฎหมาย

24 ก.พ. 2565