การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.สุชาติ มอบเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเพื่อน้อมรำลึก “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

2 มี.ค. 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2566

24 ก.พ. 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2566

24 ก.พ. 2566

ประชาสัมพันธ์งาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)

15 ก.พ. 2566

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

31 พ.ค. 2565

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 ก.พ. 2565

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมาย

24 ก.พ. 2565

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มกฎหมาย

24 ก.พ. 2565

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

24 ก.พ. 2565