การแสดงผล

+
-

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/2566

3 เม.ย. 2566 00:00:00

...

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยประกาศเจตนารมณ์ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ไฟล์แนบ :