การแสดงผล

+
-

นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

31 พ.ค. 2565 15:31:19

...
...

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวพัชราภรณ์  ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์