การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 368
14 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 399
15 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 397
16 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 339
17 คู่มือการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e service สำหรับสถานประกอบกิจการ 846
18 แบบฟอร์มสำหรับครูฝึกฝีมือแรงงาน ปี 58 325
19 คู่มือประกันคุณภาพ ปี 58 358
20 ขอความร่วมมือส่งแผนการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๘ 1,070
21 ใบสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 626
22 เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557 (สท.2) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 1,238
23 หนังสือมอบอำนาจ 2,729
24 คำแนะในการกรอกแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 542