การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 403
14 การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 430
15 การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ 427
16 การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 370
17 คู่มือการใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ e service สำหรับสถานประกอบกิจการ 981
18 แบบฟอร์มสำหรับครูฝึกฝีมือแรงงาน ปี 58 354
19 คู่มือประกันคุณภาพ ปี 58 385
20 ขอความร่วมมือส่งแผนการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๘ 1,132
21 ใบสมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ 626
22 เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2557 (สท.2) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 1,273
23 หนังสือมอบอำนาจ 4,497
24 คำแนะในการกรอกแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 571