การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการรับรองหลักสูตรสำหรับสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 1,187
2 คู่มือสำหรับผู้ดำเนินการฝึกระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) 927
3 วืนัยข้าราชการและคุณธรรมจริยธรรม 852
4 คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) 4,567
5 ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2548 วันที่ 21 ตุลาคม 2548 1,107
6 คู่มือการติดต่อราชการ สำหรับประชาชน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
7 การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 776
8 การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก 542
9 การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง 527
10 การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง 696
11 การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน 457
12 การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 504