การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

10 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
 เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่  เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ความปลอดภัย และคุณสมบัติผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง สาขาอาชีพภาคบริการ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และ ระดับ 2