การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินกิจกรรมเปิดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

28 เม.ย. 2566 10:08:51

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินกิจกรรมเปิดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน จำนวน 27 คน ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ทักษะด้านผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในวันที่  29-30 เมษายน 2566 ต่อไป