การแสดงผล

+
-

สนพ.ลำพูนเปิดฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ตามโครงการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2

27 ก.พ. 2566 18:12:45

...
...
...
...
...
...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรม และกล่าวทักทายต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ตามโครงการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หรือผู้สนใจประกอบอาชีพช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มีนาคม 2566 ณ อาคารฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและปรับอากาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน