การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

27 ก.พ. 2566 17:57:55

...
...
...
...
...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดฝึกอบรม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566 จำนวน 20 คน โดยมีนายภาวัต ผัดสัก ผู้ใหญ่บ้านแม่หาด ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน