การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8 มิ.ย. 2565 08:49:27

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท โอกิ พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มูราตะอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทเชียงใหม่ สยามทีวี จำกัด (สาขาลำพูน) เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- การฝึกอบรมให้แก่พนักงานหรือลูกจ้าง ตามสัดส่วน 50 % ที่กฎหมายกำหนด และรายงานการฝึกอบรมภายในระยะเวลา 60 วันหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์สิทธิการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนตามเงื่อนไขประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ

- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ม.26)

- การส่งพนักงานเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก และช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านขนาดเล็ก