การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตรวจติดตามและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

9 พ.ค. 2565 15:21:52

...
...
...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ ด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การรับรองความรู้ความสามารถ และประชาสัมพันธ์ การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับ บริษัท สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด