การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้รับเหมาอิสระ

22 เม.ย. 2565 16:16:42

...
...
...
...

วันที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานพ้ฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน ให้แก่ผู้รับเหมาอิสระ และช่างในสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด